Data utworzenia: 2015-06-25 14:23:37 Data modyfikacji: 2015-07-03 12:40:36

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziecie Państwo najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące Funduszy Unijnych

W ogłoszeniu konkursu w ramach POIiŚ oś priorytetowa I i II brak jest informacji czy jest jakaś minimalna wartość projektu?

W przypadku realizowania projektów w ramach osi priorytetowej I oraz osi priorytetowej II, działanie 2.1 minimalna/maksymalna wartość projektu nie występuje. Natomiast dla projektów realizowanych w ramach działania 2.2 minimalna wartość wynosi 20 mln PLN. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych osi priorytetowych znajdują się w dokumencie pn. Szczegółowy opis priorytetów.

Jak wygląda dalsza procedura oceny wniosku o dofinansowanie po zakończeniu oceny merytorycznej I stopnia?

Po zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej I stopnia (tj. podpisaniu list sprawdzających) wnioskodawca informowany jest (w przeciągu 7 dni) o wynikach oceny. W przypadku pozytywnego wyniku informacja zawiera prośbę o przygotowanie dodatkowych dwóch egzemplarzy wniosku w wersji uwzględniającej poprawki naniesione na etapie oceny wg kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia (dwa egzemplarze w wersji papierowej i dwa w wersji elektronicznej zgodnie z wymogami określonymi Regulaminie konkursu). Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć do IW w/w dokumenty w terminie 2 dni roboczych (liczone od otrzymania informacji o wyniku oceny). Złożona dokumentacja przekazywana jest do Sekretariatu Grupy Roboczej. Po utworzeniu listy rankingowej wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną I stopnia powoływane są zespoły ds. oceny projektów w ramach grupy roboczej dla każdego z projektów umieszczonych na liście. Zespoły ds. oceny projektów funkcjonują w ramach Grupy Roboczej i dokonują oceny projektów wg kryteriów merytorycznych II stopnia, na podstawie list sprawdzających. Grupę roboczą powołuje Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej. W skład każdego zespołu ds. oceny projektów wchodzą dwa podzespoły Pierwszy z podzespołów, o którym mowa w pkt 9 wraz ze wskazaniem eksperta wiodącego jest rekomendowany przez IW, która dokonywała oceny wg kryteriów formalnych i merytorycznych I st., a następnie powołany przez Przewodniczącego GR. Drugi z podzespołów powoływany jest bezpośrednio przez Przewodniczącego GR spośród ekspertów wyznaczonych przez pozostałe IW oraz ekspertów zewnętrznych. Wynikiem prac zespołu ds. oceny projektu jest wypełniona, scalona Karta Oceny Projektu zawierająca opinię rekomendującą bądź nie realizację projektu i udzielenie dofinansowania.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury oceny projektu znajdują się w Regulaminie konkursu.

Jak powinna wyglądać składana wersja wniosku o dofinansowanie po wezwaniu o uzupełnienie/poprawę przez IW na etapie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia?

W wyniku uzupełnienia jakiegokolwiek elementu wniosku o dofinansowanie w tym załączników, konieczne jest dostarczenie nowej, pełnej wersji elektronicznej wniosku, w formatach XML i PDF. W przypadku dokonania poprawek / uzupełnień do IW powinien być ponownie złożony cały wniosek wraz z wersją elektroniczną w jednym egzemplarzu. Ponownie powinny być złożone te załączniki, których dotyczyły uwagi IW. Wraz ze zaktualizowaną dokumentacją aplikacyjną wnioskodawca składa oświadczenie w którym informuje o zakresie wprowadzonych zmian. oraz załączników.
Warunki jakie powinien spełniać wniosek składany po dokonaniu uzupełnień/poprawy zawsze opisane są w Regulaminie konkursu.

Czy na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie można uznać decyzję lokalizacyjną, która została wydana przed upływem terminu składania wniosków, jednakże jej uprawomocnienie nastąpi już po terminie?

Tak, można uznać taką decyzję.

Czy dla potrzeb interpretacji kryterium merytorycznego I stopnia nr. 6d za pojęcie "pozwolenie na budowę" można przyjąć również zgłoszenie do właściwego organu o wydanie takiego pozwolenia ?

Nie można przyjąć takiego zgłoszenia jako prawomocną decyzję pozwolenia na budowę.

Czy przy ocenie kryterium - wielkości aglomeracji, próg 15 tys. RLM jest brany na podstawie wydanego rozporządzenia wojewody, czy z KPOŚK?

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody w sprawie wyznaczenia aglomeracji, a w przypadku jego braku w oparciu o KPOŚK.
Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - zał. nr. 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów"

Czy planowany projekt może dotyczyć jedynie modernizacji Stacji Uzdatnia Wody?

Nie może. Zgodnie z zapisami „Szczegółowego opisu priorytetów" w działaniu 1.1
nie przewiduje się wspierania indywidualnych projektów dotyczących systemów zaopatrzenia w wodę lub budowy kanalizacji deszczowej.

Czy wydatki poniesione na prace związane z odtworzeniem nawierzchni drogi po robotach kanalizacyjnych można uznać za wydatki kwalifikowalne?

Wydatki poniesione na prace związane z odtworzeniem nawierzchni drogi po robotach kanalizacyjnych mogą być uznane za kwalifikowalne, jeśli wynikają z następujących dokumentów: wniosku o dofinansowanie, dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę, dokumentacji przetargowej oraz zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Najważniejszym dokumentem jest zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Gdy beneficjent nie jest w stanie przedłożyć tego dokumentu, wydatki na odtworzenie pasa drogowego nie mogą być uznane za kwalifikowalne. Natomiast w przypadku, gdy w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego organ nie odniósł się do obowiązku odtworzenia pasa drogowego uznanie tych wydatków za kwalifikowane musi wynikać z przedstawionych pozostałych dokumentów. Dokumenty te powinny umożliwić precyzyjną identyfikację długości odcinka pasa drogowego, który w ramach projektu powinien zostać odtworzony.

Czy wydatki związane z wykonaniem tablicy informacyjnej lub pamiątkowej w ramach zawartej umowy z wykonawcą na roboty budowlane muszą być przypisane do kategorii wydatków „działania informacyjne i promocyjne"?

Z uwagi na to, iż kategoria „działania informacyjne i promocyjne" nie jest obarczona limitem, w przypadku braku jednoznacznego wyliczenia kosztów związanych z daną tablicą całość prac może być rozliczona w ramach kategorii „roboty budowlane". W przypadku, gdy koszty związane z wykonaniem i postawieniem tablicy są znane należy je przypisać do kategorii „działania informacyjne i promocyjne", a pozostałą część robót do „robót budowlanych".

Czy data końcowa okresu za jaki składany jest wniosek o płatność powinna pokrywać się z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego?

Co do zasady data końcowa okresu za jaki składany jest wniosek o płatność powinna pokrywać się z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, za wyjątkiem poniższych przypadków:

  1. Wniosku o płatność końcową;
  2. Wniosku, w którym wykazane są wydatki rozliczające zaliczkę, w sytuacji gdy złożenie wniosku o płatność zgodnie z zasadami sprawozdawczości powodowałoby skrócenie czasu przysługującego beneficjentowi zgodnie z umową o dofinansowanie na rozliczenie zaliczki, lub w sytuacji gdy nie jest możliwe złożenie wniosku zgodnie z ogólnymi zasadami sprawozdawczości oraz zapisami umowy o dofinansowanie określającymi termin na rozliczenie otrzymanej zaliczki;
  3. W przypadku możliwości dołączenia do danego wniosku o płatność wydatku, w stosunku do którego data wystawienia dowodu księgowego mieści się w wymaganym okresie sprawozdawczym pokrywającym się z miesiącami kalendarzowymi, ale faktycznie poniesionego w okresie od zakończenia miesiąca kalendarzowego do upływu terminu na złożenie wniosku o płatność do instytucji weryfikującej. Wówczas data końcowa okresu sprawozdawczego powinna się pokrywać się z najpóźniejszą datą zapłaty wydatku wykazanego we wniosku.
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO