Data utworzenia: 2016-06-16 10:36:16 Data modyfikacji: 2016-12-01 12:44:15

Program PROSUMENT

 
Cel programu

Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

 

W ramach programu finansowane będą

przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji następujących odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła:

 1. źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 2. pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 3. kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 4. systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,
 5. małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
 6. mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,

służących na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych.

 

Przez budynek mieszkalny (w tym wielorodzinny) należy rozumieć, istniejący lub będący w budowie, budynek wolnostojący albo samodzielną część domu bliźniaczego albo szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.

 

Przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nie podlegają dofinansowaniu.

 

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym;
 • wspólnoty mieszkaniowe;
 • spółdzielnie mieszkaniowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki lub ich stowarzyszenia;
 • spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach.

 

Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:

 • prawo własności (w tym współwłasność),
 • użytkowanie wieczyste,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego.

 

Forma i poziom dofinansowania

Dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym w formie dotacji:

 • do 20% dofinansowania dla instalacji do produkcji ciepła,
 • do 40% dofinansowania dla instalacji do produkcji energii elektrycznej.

W przypadku instalacji, równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub ciepła, udział procentowy dofinansowania w formie dotacji ustalany jest jako średnia ważona udziałów procentowych określonych wyżej, odpowiednio do rodzaju instalacji, proporcjonalnie do ich mocy znamionowej.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 1% i jest stałe przez cały okres kredytowania.

Okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat.

Okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Pożyczka nie podlega umorzeniu.

 

Katalog dopuszczalnych zabezpieczeń umowy

 1. ZABEZPIECZENIE DOTACJI I POŻYCZKI STANOWI WEKSEL WŁASNY IN BLANCO.
 2. DODATKOWYM WYMAGANYM ZABEZPIECZENIEM POŻYCZKI JEST:
 • Poręczenie z funduszu poręczeń kredytowych
 • Gwarancja bankowa
 • Gwarancja firmy ubezpieczeniowej
 • Cesja wierzytelności z lokaty bankowej,
 • Blokada środków pieniężnych na rachunku wraz z pełnomocnictwem do rachunku

 

Termin naborów wniosków

Nabór wniosków został zakończony. 

 

Osoby do kontaktu w sprawie Programu:

 

Joanna Miluska (85) 749–94–89

Ewa Wasiluk (85) 749–94–89

Andrzej Łoban (85) 749–94–88

Łukasz Nowowiejski (85) 749–94–80

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin

Załącznik do Regulaminu _ Program Priorytetowy

 

Formularz Wniosku o dofinasowanie

Wniosek o dofinasowanie

Wniosek o dofinasowanie

Załączniki do Wniosku o dofinansowanie

Dokumenty dodatkowe do Wniosku o dofinansowanie:

1. Dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów
2. Informacja o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

KALKULATOR-PROSUMENT


Dokumenty na etapie rozliczenia umowy

Dokumenty na etapie rozliczenia umowy

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO