Data utworzenia: 2015-06-25 13:57:56 Data modyfikacji: 2015-06-26 10:24:06

Procedury

Opis procedury ubiegania się o dofinansowanie w trybie konkursowym

Konkurs składa się z następujących etapów:


I. Ogłoszenie konkursu


II. Nabór wniosków


III. Ocena projektów


Etap I - PRESELEKCJA


Ocena projektów w oparciu o niepełną dokumentację projektową pod kątem kryteriów formalnych oraz kryteriów merytorycznych I stopnia. Na podstawie oceny pod kątem kryteriów merytorycznych I stopnia sporządzona jest lista rankingowa projektów zgłoszonych do dofinansowania.


Etap II - OCENA OSTATECZNA


Ocena projektów z listy rankingowej w oparciu o pełną dokumentację projektową pod kątem kryteriów merytorycznych II stopnia.
Instytucja organizująca konkurs może połączyć oba etapy i wymagać od razu pełnej dokumentacji, dokonując oceny merytorycznej II stopnia bezpośrednio po preselekcji, tj. po sporządzeniu listy rankingowej projektów. Za zgodą instytucji zarządzającej może również dokonać podziału oceny ostatecznej na więcej etapów obejmujących poszczególne kryteria lub grupy kryteriów merytorycznych II stopnia.


IV. Ogłoszenie wyników konkursu


V. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

 

Schemat procedury ubiegania się o dofinansowanie w trybie konkursowym

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu zawiera informacje podane w ogłoszeniu o konkursie oraz inne dodatkowe informacje dotyczące zasad organizacji konkursu i przeprowadzenia oceny.
Instytucja organizująca konkurs (instytucja pośrednicząca/instytucja wdrażająca - instytucja pośrednicząca II stopnia) przygotowuje regulamin konkursu.
Instytucja organizująca konkurs zamieszcza regulamin konkursu na swojej stronie internetowej najpóźniej wraz z ogłoszeniem o planowanym naborze wniosków. Oryginał regulaminu konkursu w wersji papierowej jest dostępny do wglądu w siedzibie instytucji organizującej konkurs.

Wersja elektroniczna regulaminu wraz z wszystkimi załącznikami pozostaje na stronach internetowych instytucji organizującej konkurs co najmniej do zakończenia procedury odwoławczej dla danego konkursu.

Regulamin konkursu zawiera co najmniej informacje o:

 • sposobie sporządzenia wniosku (np. wersja papierowa lub elektroniczna, liczba egzemplarzy);
 • sposobie i formie dostarczenia wniosku;
 • planowanych terminach poszczególnych etapów konkursu;
 • maksymalnym dopuszczalnym terminie na złożenie pełnej dokumentacji projektu, po stworzeniu listy rankingowej (Jeżeli zdaniem instytucji organizującej konkurs zasadne jest wyznaczenie terminu dłuższego niż 6 miesięcy, zwraca się z prośbą do instytucji zarządzającej o zaakceptowanie ww. terminu uzasadniając prośbę);
 • załącznikach wymaganych na poszczególnych etapach oceny (wraz z wymaganym zakresem studium wykonalności, tam gdzie jest ono wymagane);
 • środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy;
 • innych elementach wskazanych przez instytucję organizującą konkurs.

 

Do Regulaminu załączane są:

 • wzór ogłoszenia o planowanym naborze wniosków,
 • wzór wniosku właściwego dla konkursu,
 • regulamin zespołu ds. oceny projektów,
 • instrukcje wypełniania wniosku,
 • wzory list sprawdzających służących do oceny wniosku na wszystkich etapach oceny,
 • inne załączniki wskazane przez instytucję organizującą konkurs.
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO