Pożyczka termomodernizacyjna
Dla kogo?

Pożyczka termomodernizacyjna jest adresowana do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych naszego województwa, z wyłączeniem miast subregionalnych – Łomży i Suwałk oraz ZIT BOF (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego), które tworzą: miasto Białystok oraz 9 gmin należących do powiatu białostockiego - Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna. Pożyczka jest skierowana również do towarzystw budownictwa społecznego, bez względu na ich położenie w województwie podlaskim.


Przeznaczenie pożyczki termomodernizacyjnej

Pożyczka jest przeznaczona na kompleksową, głęboką modernizację energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w wyniku której efektywność energetyczna zwiększy się o co najmniej 25% w stosunku do stanu wyjściowego, natomiast w przypadku wymiany indywidualnego źródła ciepła (tzn. zmiany spalanego paliwa), nastąpi redukcja CO2  o co najmniej 30%. Pożyczka może obejmować:
 • modernizację przegród zewnętrznych budynków (izolacja cieplna),
 • wymianę wyposażenia na energooszczędne m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz oświetlenia (w częściach wspólnych budynków),
 • przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem),
 • przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji oraz wynikająca z niej potrzeba przebudowy/podłączenia do systemów wodno-kanalizacyjnych,
 • budowę systemów zarządzania/ sterowania oświetleniem,
 • budowę instalacji OZE lub chłodzących w modernizowanych energetycznie budynkach. Instalacja OZE musi być uzasadniona potrzebami energetycznymi obiektu, a jedynie niewykorzystana część energii eklektycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej,
 • instalację indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody,
 • instalację zaworów podpionowych i termostatów,
 • przeprowadzenie audytu energetycznego ex-ante jako elementu przedsięwzięcia inwestycyjnego określonego w punktach powyżej.


Warunki udzielenia pożyczki termomodernizacyjnej

kwota i koszty
 • jednostkowa kwota pożyczki 1.000.000,00 zł
 • wkład własny od 0%
 • oprocentowanie stałe w całym okresie finansowania:
  -    dla inwestycji przewidujących poprawę efektywności energetycznej o minimum 60% - 0,10 stopy bazowej Komisji Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki – tj. od 01.01.2019 r. 0,187% w skali roku
  -    dla inwestycji przewidujących poprawę efektywności energetycznej od 25% do 59,99% - 0,3 stopy bazowej Komisji Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki - tj. od 01.01.2019 r. 0,561% w skali roku.
 • brak prowizji, opłat i innych dodatkowych kosztów!

okres spłaty

 • maksymalny okres pożyczkowy 120 miesięcy
 • maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych 12 miesięcy

inne warunki
 • maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki  180 dni od daty zawarcia umowy
 • maksymalny termin należytego udokumentowania wydatkowanych środków pożyczki 180 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki. Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny
 • konieczność przeprowadzenia audytu energetycznego, stanowiącego kompleksowy element projektu:
-    audyt energetyczny ex-ante, mający na celu zdobycie odpowiednie wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołów budynków oraz określenie i skwantyfikowanie możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych
-    audyt energetyczny ex-post, będący weryfikacją osiągnięcia celu inwestycji w zakresie rzeczowym, dzięki któremu osiągnięto efektywność energetyczną na poziomie zakładanym w audycie energetycznym ex-ante

Zabezpieczenie

powszechnie występujące na rynku i standardowo stosowane środki

Formularz wniosku o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie

Załączniki do wniosku o dofinansowanie - format PDF

Załączniki do wniosku o dofinansowanie - format DOC


Wzór umowy o dofinansowanie:

Umowa inwestycyjna

Umowa inwestycyjna

Załączniki do umowy inwestycyjnej - format PDF


Załączniki do umowy inwestycyjnej - format DOC

Wzór wniosku rozliczającego pożyczkę:

Wniosek rozliczający pożyczkę - format PDF

Wniosek rozliczający pożyczkę - format DOC

Pozostałe dokumenty:

Regulamin

Karta produktu

Kontakt:

tel. (85) 749 94 87, (85) 749 94 97, (85) 749 94 70, (85) 746 02 41
fax (85) 746 01 66
email: biuro@wfosigw.bialystok.pl

Pożyczka Termomodernizacyjna jest realizowana w ramach projektu pn. „Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych” w ramach RPO WP  na lata 2014-2020

na podstawie Umowy Operacyjnej nr 2/RPPD/12817/2018/II/DIF/99 Instrument Finansowy – Pożyczka Termomodernizacyjna,  podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, pełniącym rolę Pośrednika Finansowego wyłonionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego - Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Postępowania Przetargowego. Wartość projektu: 17 419 354,84 zł z czego 16 200 000 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.

Celem projektu jest kompleksowa, tzn. głęboka modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie województwa podlaskiego, z wyłączeniem inwestycji realizowanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe na obszarze ZIT BOF oraz miast subregionalnych (Łomży i Suwałk) oraz towarzystwa budownictwa społecznego na terenie województwa podlaskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020.
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO