Pożyczka termomodernizacyjna
KOMUNIKAT:
Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Termomodernizacyjna, skierowanego do zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych, został zakończony, z uwagi na wyczerpanie alokacji środków.
Do dnia 26.04.2021 r. WFOŚiGW w Białymstoku podpisał 35 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 17 418 657,58 zł, z czego   16 199 351,55 zł stanowił wkład Funduszu Funduszy oraz 1 219 306,03 zł stanowił wkład Pośrednika Finansowego.
W wyniku udzielonego wsparcia, termomodernizacją objęto 35 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z województwa podlaskiego. 
Dziękujemy wszystkim beneficjentom za okazane zainteresowanie pożyczką. 


PODSUMOWANIE KORZYSTNYCH ZMIAN W ZASADACH UDZIELANIA POŻYCZKI TERMOMODERNIZACYJNEJ: 

  • rozszerzenie wsparcia na całe województwo podlaskie;
  • zwiększenie maksymalnej kwoty pożyczki do 2.500.000 zł;
  • odstąpienie od obligatoryjnego audytu energetycznego ex-post po realizacji przedsięwzięcia;
  • zniesienie konieczności podawania w audycie energetycznym części wskaźników;
  • całkowite zniesienie oprocentowania pożyczki;
  • rozszerzenie definicji Ostatecznych Odbiorców pożyczki na „zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych”;
  • wydłużenie maksymalnego okresu finansowania pożyczki do 180 miesięcy.
  • wliczenie do wskaźnika wzrostu efektywności energetycznej budynku (minimum 25%) wskaźników oszczędności energetycznej, uzyskanych od 01.01.2014 r. z poprzednich etapów realizacji inwestycji, na podstawie audytów energetycznych. 

AKTUALNE ZAŁOŻENIA POŻYCZKI TERMOMODERNIZACYJNEJ:


Beneficjenci pożyczki:
Zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych, realizujący inwestycje termomodernizacyjne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie województwa podlaskiego, w tym: wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa mieszkaniowego, gminy/spółki komunalne, prywatni właściciele kamienic, zarządcy burs, akademików itp.

Zakres finansowania:
Kompleksowa tzn. głęboka modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym:
1)    modernizacja przegród zewnętrznych budynków (izolacja cieplna),
2)    wymiana wyposażenia na energooszczędne m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz oświetlenia (w częściach wspólnych budynków),
3)    przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem), w tym:    instalacja termostatów i zaworów podpionowych oraz instalacja indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody oraz chłodu.
4)    przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji oraz wynikająca z niej potrzeba przebudowy/podłączenia do systemów wodno-kanalizacyjnych,
5)    budowa systemów zarządzania/sterowania oświetleniem,
6)    budowa instalacji OZE  lub chłodzących w modernizowanych energetycznie budynkach.
7)    przeprowadzenie audytu energetycznego jako elementu przedsięwzięcia inwestycyjnego określonego w pkt. 1-6 powyżej.

Warunek udzielenia pożyczki:
Przeprowadzenie przed realizacją inwestycji audytu energetycznego ex-ante – mającego na celu zdobycie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków oraz określenie i skwantyfikowanie możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.

Warunek rozliczenia pożyczki:
a)    przeprowadzenie po realizacji przedsięwzięcia audytu energetycznego ex-post – stanowiącego podstawę weryfikacji osiągnięcia celu  inwestycji w zakresie rzeczowym (czy osiągnięto poprawę efektywności energetycznej na poziomie określonym w audycie energetycznym ex-ante), lub
b)    dostarczenie łącznie:
- potwierdzenia projektanta o zgodności projektu budowlanego z pozytywnie zweryfikowanym audytem energetycznym ex-ante,
- potwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego w sprawie realizacji przedsięwzięcia zgodnie z projektem budowlanym.

Ww. audyty muszą zawierać wartości wskaźników (przed i po realizacji inwestycji) takie jak:

- liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]
- liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [szt.]
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok]

Wymagania podstawowe:
- zgodność zakresu wnioskowanego przedsięwzięcia z zakresem rzeczowym określonym w audycie energetycznym ex-ante.
- wzrost efektywności energetycznej (rozumianej jako oszczędność energii końcowej) w wyniku realizacji przedsięwzięcia o co najmniej 25% w stosunku do stanu wyjściowego.
- w przypadku wymiany źródła ciepła i zamiany spalanego paliwa – redukcja CO2 o co najmniej 30% w stosunku do stanu wyjściowego.   
- konieczność zastosowania indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody oraz chłodu (przynajmniej na poziomie budynku).
- obowiązek instalacji termostatów i zaworów podpionowych, jeżeli będzie to wynikać z audytu energetycznego.
- w przypadku wymiany źródła ciepła – urządzenia do ogrzewania muszą spełniać wymogi dyrektywy 2009/125/WE (dot. ekoprojektu), w zakresie minimalnego poziomu efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń.
- w przypadku instalacji w kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe – warunkiem jest brak ekonomicznego uzasadnienia dla podłączenia do sieci ciepłowniczej.
- w przypadku instalacji OZE – musi być ona uzasadniona potrzebami energetycznymi obiektu, a jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej.
- w przypadku TBS – zgodność celów projektu z celami określonymi w Planach gospodarki niskoemisyjnej, posiadanych przez gminę, na terenie której będzie dokonywana inwestycja.  
- zgoda organu wnioskodawcy na zaciągnięcie zobowiązania przez wnioskodawcę.

 Pozostałe warunki:
- wartość pożyczki – do 2 500 000 zł na budynek.
- udział pożyczki – do 100% kosztu przedsięwzięcia. 
- oprocentowanie pożyczki – 0%.
- okres spłaty pożyczki – do 180 miesięcy (od wypłaty pierwszej transzy pożyczki do spłaty ostatniej raty kapitałowej)
- okres karencji – do 12 miesięcy (od wypłaty pierwszej transzy pożyczki do spłaty pierwszej raty kapitałowej). Karencja nie wydłuża okresu spłaty.
- termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki – do 180 dni kalendarzowych od zawarcia umowy pożyczki.
- termin na udokumentowanie wydatkowania pożyczki (na podstawie opłaconych faktur/dokumentów równoważnych) – do 180 dni kalendarzowych od wypłaty ostatniej transzy pożyczki (w uzasadnionych przypadkach i na wniosek pożyczkobiorcy, termin ten może ulec wydłużeniu max o kolejne 180 dni).
- termin na przeprowadzenie i dostarczenie audytu energetycznego ex-post, lub potwierdzeń projektanta i inspektora nadzoru – do 90 dni po rozliczeniu (udokumentowaniu wydatkowania) pożyczki i jednocześnie nie dłużej niż do 31.12.2023 r.
- brak prowizji, opłat i innych dodatkowych kosztów.
- inwestycja nie może być zakończona przed dniem podjęcia przez Wojewódzki Fundusz uchwały ws. przyznania dofinansowania (a co za tym nie może być również zakończona przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę).  

Zabezpieczenie:
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową (podpisywane w dniu zawarcia umowy pożyczki)
- plus dodatkowe dowolne zabezpieczenie (ustanawiane przed wypłatą pożyczki)


AKTUALNE WZORY DOKUMENTÓW:

Wniosek o pożyczkę:
Wniosek o pożyczkę
Załączniki do wniosku o pożyczkę
Klauzula i zgoda na przetwarzanie DO

Umowa inwestycyjna:
Umowa inwestycyjna
Zał. 1) Karta Produktu PT
Zał. 2) Harmonogram rzeczowo - finansowy

Wniosek rozliczający pożyczkę:
Wniosek rozliczający pożyczkę
Zał. 1) Zestawienie dokumentów
Klauzula i zgoda na przetwarzanie DO

Rozliczenie końcowe:
Oświadczenie projektanta
Oświadczenie inspektora nadzoru

Pozostałe dokumenty:
Regulamin Pożyczka Termomodernizacyjna
Karta Produktu PT

Kontakt:

tel. (85) 749 94 87, (85) 749 94 97, (85) 749 94 70, (85) 746 02 41
fax (85) 746 01 66
email: biuro@wfosigw.bialystok.pl, ewasiluk@wfosigw.bialystok.pl, eworoniecka@wfosigw.bialystok.pl

Pożyczka Termomodernizacyjna jest realizowana w ramach projektu pn. „Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych” w ramach RPO WP  na lata 2014–2020, na podstawie Umowy Operacyjnej nr 2/RPPD/12817/2018/II/DIF/99 Instrument Finansowy – Pożyczka Termomodernizacyjna z dnia 28.03.2018 r., podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, pełniącym rolę Pośrednika Finansowego, wyłonionym przez Bank Gospodarstwa Krajowego – Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Postępowania Przetargowego. Wartość projektu: 17 419 354,84 zł, z czego 16 200 000 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy, zaś 1 219 354,84 zł stanowi wkład Pośrednika Finansowego.

Celem projektu jest kompleksowa, tzn. głęboka modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie województwa podlaskiego.
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO