Data utworzenia: 2015-06-25 14:19:13 Data modyfikacji: 2015-07-10 11:32:01

Pomoc Techniczna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku nie tylko ocenia i nadzoruje wykonanie projektów infrastrukturalnych, ale sam również jest beneficjentem pomocy w ramach XV osi priorytetowej PO IiŚ. Podstawowym celem tzw. Pomocy Technicznej (PT) jest zapewnienie właściwego, sprawnego i efektywnego wykorzystania środków unijnych poprzez zapewnienie wsparcia dla zarządzania, wdrażania oraz promocji Funduszu Spójności.

Z tego tytułu WFOŚiGW otrzymuje unijne dofinansowanie na:

  • wydatki osobowe i podnoszenie kwalifikacji - mające na celu wsparcie procesu zatrudnienia oraz stałego i efektywnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, zatrudnionych w WFOŚiGW i realizujących zadania w zakresie wdrażania osi I i II (Działanie 15.1);
  • wydatki na wdrażanie - związane z zapewnieniem odpowiedniego zaplecza technicznego; do wydatków takich zaliczyć można m.in.: wsparcie merytoryczne, organizacja procesu wyboru projektów, zakup materiałów biurowych i wyposażenia biurowego, zakup sprzętu oraz oprogramowania i licencji, wynajem i remonty pomieszczeń, kontrole, wyjazdy służbowe (Działanie 15.1);
  • wydatki poniesione na informację i promocję - działania informacyjne oraz szkoleniowe dla administracji i dla beneficjentów, prowadzenie punktów informacyjnych (Działanie 15.2).

Wydatki w ramach Pomocy Technicznej realizowane są w oparciu o tzw. sektorowe Roczne Plany Działań (RPD). Podobnie jak inni beneficjenci PO IiŚ, WFOŚiGW w Białymstoku może liczyć na dofinansowanie do 85% wartości projektu. Pozostałą część kosztów Fundusz pokrywa z własnych środków.

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych stosowany w WFOŚiGW w Białymstoku

Link do zakładki Zamówienia publiczne na stronie internetowej WFOŚiGW w Białymstoku

 

Dofinansowanie WFOŚiGW w Białymstoku w ramach PT PO IiŚ ze środków Funduszu Spójności *
 
Rok i numer umowy o dofinansowanie Wartość ogółem (PLN) Kwota wydatków kwalifikowanych (PLN) Wysokość dofinansowania (PLN)

2007-2008

UDA-POIS-2/08-01-00

1 364 317,62 1 364 317,62 1 159 669,95

2009

UDA-POIS.15-2/09-01-00

1 266 658,00 1 266 658,00 1 076 659,30

2010

UDA-POIS.15-2/10-01-00

2 025 315,00 1 5296 62,00 1 300 212,70

2011

UDA-POIS.15-2/11-01-00

2 179 195,00 1 704 234,00 1 448 598,90

2012

UDA-POIiS.15-2/12-01-00

2 283 507,00 1 776 981,00 1 510 433,85

2013
UDA-POIiS.15-2/13-01-00

2 271 704,00 1 766 875,00 1 501 843,75
2014-2015
UDA-POIiS.15-2/15-01-00
4 149 648,00 2 948 877,00 2 506 545,45

 

* Sporządzono na podstawie umów o dofinansowanie oraz ich aneksów

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO