Data utworzenia: 2015-06-24 14:23:15 Data modyfikacji: 2015-06-26 09:12:17

POIiŚ 2014-2020

Zgodnie z przyjętą przez Radę Unii Europejskiej w maju 2010 r. Strategii rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i przeciwdziałającego wykluczeniu społecznemu Europa 2020, Polityka Spójności została uznana za ważne narzędzie realizacji celów rozwojowych UE. Zgodnie z nową wizją rozwoju Europy warunkami przyczyniającymi się w głównej mierze do osiągnięcia celu są m.in. położenie większego nacisku na rezultaty oraz przyjęcie zintegrowanego podejścia do rozwoju, uwzględniającego lepsze wykorzystanie istniejących potencjałów, przy zastosowaniu różnych, wzajemnie się uzupełniających, instrumentów wsparcia. Nowa koncepcja rozdysponowania środków budżetowych Unii Europejskiej zakłada taki model wsparcia, aby połączyć wysokie wymogi zewnętrzne oraz potrzeby rozwojowe naszego kraju.

Zakładana metodologia została wpleciona w struktury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wdrożenie założeń przedstawionych w programie operacyjnym pozwoli na realizację bardzo ambitnych celów rozwojowych zaadresowanych do Polityki Spójności w zakresie infrastruktury rozwoju zrównoważonego, przy jednoczesnym dostosowaniu tych celów do krajowych uwarunkowań.

POIiŚ 2014-2020 będzie w głównej mierze kontynuował główne kierunki inwestycji, jakie były promowane w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Przede wszystkim nacisk jest kładziony na rozwój infrastruktury technicznej Polski w dziedzinach, które najbardziej przyczyniają się do rozwoju gospodarczego.

Głównymi beneficjentami POIiŚ 2014-2020 są podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne.

Środki wydatkowane w ramach POIiŚ 2014-2020 w największym stopniu będą pochodziły z Funduszu Spójności (FS), dodatkowy wkład prawdopodobnie zostanie zagospodarowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

W ramach programu realizowane będą m.in. osie priorytetowe dotyczące Zmniejszenia emisyjności gospodarki (I oś priorytetowa) oraz Ochrony środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (II oś priorytetowa).

Informacje na temat POIiŚ znajdują się również na stronach:

http://www.pois.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx#strona=1&zakladka=2

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO