Data utworzenia: 2015-06-18 13:29:32 Data modyfikacji: 2015-07-03 15:47:50

POIiŚ 2007-2013

W wyniku porozumienia z 25 czerwca 2007 roku Ministerstwo Środowiska, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, przekazało część swoich zadań m.in. Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tym samym WFOŚiGW w Białymstoku stał się Instytucją Wdrażającą dla projektów o wartości do 25 mln euro, realizowanych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi. Fundusz przyjmuje i ocenia wnioski o dofinansowanie w ramach I i II osi priorytetowej PO IiŚ, by następnie nadzorować i rozliczać projekty kierowane do realizacji.

Unia Europejska zarezerwowała Polsce prawie 5 mld euro na realizację projektów środowiskowych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Z tej kwoty ponad 80 % stanowią środki na działania związane z gospodarką wodno-ściekową oraz gospodarką odpadami i ochroną powierzchnią ziemi.

 Rys._nr_3

 

Środki UE dają wielkie możliwości, ale też wiążą się z obowiązkiem wyposażenia do końca 2015 r. aglomeracji powyżej 15 tys. RLM (równoważna liczba mieszkańców) w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Ponadto, przystępując do do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się m.in. do objęcia wszystkich mieszkańców Podlasia systemem selektywnego zbierania odpadów do 2010 r. oraz zmniejszenia masy składowanych odpadów komunalnych maksymalnie do 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 roku.

W poprzednim okresie programowania Polska stając się członkiem Unii Europejskiej uzyskała możliwość absorpcji znacznych środków unijnych przeznaczonych na wspieranie przedsięwzięć w sferze ochrony środowiska. Jednak należy pamiętać, że korzystanie z funduszy unijnych wymaga określonego wkładu własnego, pochodzącego z krajowych źródeł zapewniających niezbędne środki na współfinansowanie projektu. Jeszcze przed wejściem Polski do UE, w lutym 2003 r., pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a WFOŚiGW w Białymstoku, została zawarta umowa - porozumienie o współpracy w zakresie udzielania pomocy finansowej na rzecz ochrony środowiska przy wdrażaniu Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD). W ramach programu wspierane były zadania, na które Fundusz zawarł 65 umów pożyczek i dotacji na łączną kwotę dofinansowania 24 mln 036 tys. zł.

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO