Data utworzenia: 2015-06-18 13:23:20 Data modyfikacji: 2021-01-18 10:11:54

Państwowe Jednostki Budżetowe (PJB)

Dofinansowanie zadań realizowanych przez Państwowe Jednostki Budżetowe

Dofinansowywanie może być udzielone na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowane przez państwowe jednostki budżetowe. Przekazywanie środków państwowym jednostkom budżetowym odbywa się zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska i przepisami wykonawczymi do ustawy, w szczególności z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479).

Forma i poziom dofinansowania
- do 100 % - na zadania z następujących dziedzin: edukacja ekologiczna, likwidacji skutków dla środowiska spowodowanych klęskami żywiołowymi lub poważnymi awariami, wykonywania czynnej ochrony przyrody, opracowania projektów planów ochrony i projektów planów zadań ochronnych.
- do 60% - pozostałe zadania.

Aktualnie trwające nabory:
Wnioski będą przyjmowane do 31.03.2021 roku (Przy czym data wpływu Wniosku rozumiana jest jako dzień dostarczenia wersji papierowej Wniosku do sekretariatu Funduszu lub wysłania Wniosku podpisem kwalifikowanym).

Dokumenty do pobrania
Wniosek o dofinansowanie

Informacja - dane osobowe

Dokumenty do rozliczenia umowy o realizację zadania Państwowej jednostki budżetowej

Oświadczenie do finansowego rozliczenia umowy z PJB

Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej

Wniosek o korektę decyzji Ministra Finansów

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO