Data utworzenia: 2015-06-19 09:22:19 Data modyfikacji: 2015-07-10 16:01:57

Organy Funduszu

Organami Funduszu są: 3-osobowy Zarząd oraz 7-osobowa Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą przedstawiciele: Ministra Środowiska, Wojewody, Marszałka Województwa Podlaskiego, a także organizacji pozarządowych i samorządu gospodarczego.

Zadania Rady Nadzorczej są określone w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (Art. 400h). Rada kontroluje działalność Zarządu Funduszu, w szczególności z punktu widzenia legalności i gospodarności. Uchwały RN podejmowane są bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej pięciu jej członków. Rada Nadzorcza kieruje do Zarządu Województwa wniosek o powołanie lub odwołanie członków Zarządu Funduszu.

Zarząd WFOŚiGW w Białymstoku wykonuje zadania określone w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (Art. 400k), prowadzi bieżącą działalność Funduszu oraz organizuje i kieruje pracą Biura Funduszu. Uchwały Zarządu Funduszu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej dwóch jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Prezes kieruje pracami Zarządu, zwołuje i przewodniczy jego posiedzeniom, koordynuje pracę pozostałych członków Zarządu oraz reprezentuje Fundusz na zewnątrz. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Zarząd Województwa Podlaskiego na wniosek Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku.

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO