Data utworzenia: 2015-06-19 09:22:19 Data modyfikacji: 2020-05-15 12:34:02

Organy Funduszu

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519), organami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku jest  5-osobowa Rada Nadzorcza oraz 2-osobowy Zarząd. Członków Rady  Nadzorczej  powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw środowiska.  Skład Rady Nadzorczej i zakres jej zadań określają  art. 400 f i art. 400 h wyżej wymienionej ustawy. Zarząd WFOŚiGW w Białymstoku  stanowią Prezes Zarządu i Zastępca  Prezesa  Zarządu, powoływani i odwoływani przez Zarząd Województwa Podlaskiego, na wniosek Rady  Nadzorczej WFOŚiGW  w Białymstoku  (Art. 400 j).  Zakres zadań Zarządu określa art. 400 k.

Szczegółowy tryb działania organów określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2386) i  wydane na jego podstawie Zarządzenie nr 1/2018 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy członkami Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 13.12.2017 ws. trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dn. 28.04.2020 zmieniające rozporządzenie ws. trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Zarządzenie nr 3/2018 Prezesa WFOŚiGW w Białymstoku z dn. 19.02.2018 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy członkami Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku.
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO