Data utworzenia: 2015-06-18 13:20:43 Data modyfikacji: 2020-06-23 11:53:22

Ochrona Wód (OW) lub Gospodarka Wodna (GW)

Ochrony Wód (OW)
Ochrona Wód (OW)

Gospodarka Wodna (GW)
Gospodarka Wodna (GW)

Zadania z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej obejmują inwestycje mające na celu poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, zabezpieczeniu ich przed zanieczyszczeniem lub skażeniem oraz spełnianie przez wody wykorzystywane do zaopatrzenia ludności, odpowiednich norm jakościowych.

Zakres ten obejmuje głównie: budowę i modernizacje kanalizacji sanitarnej, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę i ochronę ujęć i zasobów wodny pitnej, wspieranie budowy i przebudowy urządzeń oraz obiektów hydrotechnicznych poprawiających bezpieczeństwo powodziowe i obiektów małej retencji, działania związane z ograniczeniem skutków oddziaływania zjawiska suszy.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 1. osoby prawne,
 2. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 3. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 4. jednostki organizacyjne administracji publicznej nieposiadające osobowości prawnej, którym właściwy organ administracji udzielił pełnomocnictw,
 5. osoby fizyczne w ramach umów zawartych z bankami oraz na podstawie odrębnych programów.

Forma i poziom dofinansowania:

 1. Pożyczka
  • do 100 % kosztów kwalifikowanych netto zadania (bez podatku od towarów i usług),
  • oprocentowanie pożyczki w wysokości zmiennej stopy oprocentowania WIBOR 3M plus 20 punktów bazowych jednak nie mniej niż 2,5% w skali roku,
  • okres spłaty pożyczki, bez okresu karencji, nie może przekraczać 10 lat,
  • okres karencji może wynosić najwyżej do 1,5 roku i liczy się od daty podpisania umowy.
 2. Pożyczka udzielana na zadania dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej
  • do 100 % różnicy wartości nakładów ogółem danego zadania i wartości pomocy ze środków Unii Europejskiej,
  • oprocentowanie pożyczki w wysokości zmiennej stopy oprocentowania WIBOR 3M, jednak nie mniej niż 2% w skali roku,
  • może być udzielona maksymalnie do 15 lat, licząc od daty podpisania umowy,
  • okres karencji maksymalnie może trwać do 1 roku po ukończeniu realizacji zadania.
  • W celu zapewnienia ciągłości finansowania zadań, które korzystają z finansowania ze środków Unii Europejskiej może być udzielona pożyczka płatnicza (pomostowa) na okresowe sfinansowanie kosztów do czasu refundacji środków przy oprocentowaniu WIBOR 3M plus 115 punktów bazowych, jednak nie mniej niż 3% w skali roku.
 3. Dotacja
  • Może być udzielona do 100% kosztów rzeczywistych zadania, nie więcej niż 0,5 % przychodów uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim na zadania z zakresu ochrony wód, realizowane w obiektach: opieki zdrowotnej i sanatoryjnej, domach opieki społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, hospicjach, szkołach, obiektach kultury, obiektach kościołów i związków wyznaniowych i obiektach administracji publicznej.

Aktualnie trwające nabory:
Wnioski są rozpatrywane przez Fundusz w miarę posiadanych środków finansowych zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym na dany rok. Wnioski na zadania inwestycyjne mogą być składane do końca października danego roku z wyłączeniem zadań realizowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o dofinansowanie
Wkładka z dziedziny
Harmonogram rzeczowo – finansowy do wniosku

Informacja - dane osobowe

załączniki:

D
E1
E2
F1
F2

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO