Data utworzenia: 2015-06-24 15:53:58 Data modyfikacji: 2020-01-20 09:21:14

Ochrona Przyrody (OP) lub Monitoring (MN)

Ochrona Przyrody (OP)
Ochrona Przyrody (OP)

Monitoring (MN)
Monitoring (MN)

Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów (Ochrona Przyrody)

Projekty z zakresu Ochrony Przyrody obejmują działania mające na celu powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami.

Forma i poziom dofinansowania
Dotacja
- do 60 % kosztów rzeczywistych zadania,
- do 100 % w przypadku urządzania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, jako przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, jednak nie więcej niż 15.000,- zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Organizacje pozarządowe, parki narodowe i krajobrazowe, placówki oświatowe, ośrodki edukacji ekologicznej, organy administracji publicznej, przedsiębiorcy oraz inne osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Monitoring
Projekty z zakresu Monitoringu obejmują działania wspomagające realizację zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz prowadzenia monitoringu przyrodniczego, w tym monitoring w zakresie stanu populacji, występujących zagrożeń oraz efektów realizowanych zadań.

Forma i poziom dofinansowania
Dotacja
- do 60 % kosztów rzeczywistych zadania,

Osoby do kontaktu w sprawie zadań związanych z Ochroną przyrody lub Monitoringiem:
Izabela Grygorczuk (85) 749-94-93 igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl


Aktualnie trwające nabory:
Nabór ciągły do momentu wyczerpania środków finansowych.
Brak naboru wniosków na zadania z zakresu "Monitoringu".

Dokumenty do pobrania

Wniosek o dofinansowanie

Wkładka z dziedziny OP-MN

Harmonogram rzeczowo – finansowy do wniosku

Informacja - dane osobowe

Załączniki: 

D
E1
E2
F1
F2


Obliczanie wartości wskaźnika efektu ekologicznego

(OP) - Liczba gatunków z czerwonej księgi gatunków zagrożonych, chronionych w wyniku realizacji przedsięwzięć

(OP) - Powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO