Data utworzenia: 2015-06-25 13:53:25 Data modyfikacji: 2015-06-26 10:17:14

O Programie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), zatwierdzony w dniu 7 grudnia 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia celów założonych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia (NSRO) przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wyniesie 37,6mld euro, z czego wkład unijny wynosić będzie 27,9mld euro.

 

wykres_NR_2

 

W ramach programu realizowanych będzie 15 priorytetów, z czego WFOŚiGW będą odpowiadały za realizację priorytetu I i II dla projektów poniżej 25mln euro.

 

Priorytet I —Gospodarka wodno-ściekowa

Działanie 1.1—Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Działanie dotyczy budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach powyżej 15 tys. równoważnej liczby mieszkańców (RLM) ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

W przypadku projektów, w których występuje jeden beneficjent środków oraz projekt dotyczy kompleksowego rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej na danym obszarze, dopuszcza się włączenie do zakresu przedsięwzięcia zadań realizowanych w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) od 2 tysięcy do 15 tysięcy ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych pod warunkiem, iż jedna z aglomeracji objętych zakresem projektu ma powyżej 15 tys. RLM.

W przypadku budowy sieci kanalizacji realizowane będą projekty osiągające wskaźnik koncentracji - min. 120 os/km nowo budowanej sieci z wyjątkiem obszarów, o których mowa w §3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2004 nr. 283 poz. 2841 ze zm.)

Dodatkowo, w przypadku realizacji kompleksowych projektów, istnieje możliwość włączenia w projekt zadań dotyczących zaopatrzenia w wodę oraz budowy kanalizacji deszczowej, pod warunkiem, że przyczyni się to do realizacji dyrektywy 91/271/EWG. W ramach priorytetu nie przewiduje się wspierania indywidualnych projektów dotyczących systemów zaopatrzenia w wodę lub budowy kanalizacji deszczowej.

Przykładowe rodzaje projektów:

 • budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej lub/i  budowa,
 • rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych

Typ beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 • podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.

Priorytet II —Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

Działanie realizowane będzie poprzez rozwój nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym termicznego przekształcania odpadów oraz intensyfikację odzysku, w tym recyklingu odpadów oraz ich unieszkodliwiania w procesach innych niż składowanie, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.

Przykładowe rodzaje projektów:

 • W ramach działania wspierane będą przede wszystkim zakłady zagospodarowania odpadów (ZZO).
 • Zakłady zagospodarowania odpadów (ZZO) powinny mieć przepustowość wystarczającą do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców i powinny spełniać w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki.

Typ beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych JST

Priorytet II —Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczychci ochrona brzegów morskich

W ramach działania wspierane będą projekty polegające na kompleksowej rekultywacji zmierzającej do przywrócenia naturalnego ukształtowania terenu
i/lub osiągnięcia przez glebę lub ziemię zawartości substancji zgodnych
z wymaganymi standardami. W ramach działania będą mogły być realizowane wyłącznie projekty wielkoobszarowe na terenach niezurbanizowanych i jedynie w sytuacji , gdy obecny właściciel gruntu nie jest odpowiedzialny za powstanie zanieczyszczenia lub degradację środowiska (nie dotyczy projektów, których beneficjentem jest wojsko). Dodatkowo, realizowane będą projekty polegające na ratowaniu brzegów morskich poprzez zapobieganie zanikowi plaż morskich
i stabilizację morskiej linii brzegowej oraz projekty związane z zabezpieczeniem osuwisk.

Przykładowe rodzaje projektów:

 • rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo (włącznie z działaniami udostępniającymi tereny do rekultywacji – usuwanie min, zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych),
 • projekty związane z zabezpieczeniem/stabilizacją osuwisk,
 • modernizacja i budowa umocnień brzegowych.

Typ beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 • podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego;
 • wojewodowie;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • urzędy morskie;
 • wojsko – jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym podmioty odpowiedzialne za realizację zadań wymienionych na liście indykatywnej.
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO