Data utworzenia: 2015-06-19 09:20:35 Data modyfikacji: 2018-02-28 12:21:27

O Nas

Kim jesteśmy?

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku jest instytucją wchodzącą w skład polskiego systemu finansowania ochrony środowiska, samorządową osobą prawną , działającą w oparciu o ustawę  Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Jest partnerem dla samorządów  lokalnych, jednostek systemu oświaty, państwowych jednostek budżetowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych.

Co robimy?

Finansujemy zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są zgodne z kierunkami polityki ekologicznej państwa oraz województwa podlaskiego, oferując różnorodne formy pomocy finansowej. Naszym celem jest poprawa stanu środowiska, ochrona ekosystemów i zachowanie bioróżnorodności w województwie podlaskim. Pomagamy, edukujemy i staramy się zmieniać postawy tak, by ograniczać negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko naturalne.Jakie są formy udzielanego wsparcia?

Ze swoich środków udzielamy beneficjentom przede wszystkim pożyczek zasadniczych i pożyczek na zachowanie płynności finansowej, a także przyznajemy dotacje.  Kierunki finansowania określa art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska. Środki finansowe, które są w dyspozycji  WFOŚiGW  w Białymstoku,  pochodzą  głównie z opłat za korzystanie ze środowiska oraz z administracyjnych kar pieniężnych.

Co wspieramy?

Wspomagamy osiąganie celów wyznaczonych ustawą Prawo ochrony środowiska, przeznaczając środki finansowe na:
  • ochronę wód
  • gospodarkę wodną
  • ochronę atmosfery
  • ochronę ziemi
  • przeciwdziałanie i likwidację zagrożeń środowiska
  • edukację ekologiczną
  • ochronę przyrodyPrawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO