Data utworzenia: 2015-06-19 09:20:35 Data modyfikacji: 2015-07-10 11:12:36

O Nas

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku jako samodzielna instytucja finansowa posiadająca osobowość prawną rozpoczął swą działalność 1 lipca 1993 roku. Po nowelizacji ustawy o finansach publicznych wojewódzkie fundusze utraciły status państwowych funduszy celowych, a na skutek zmian w ustawie Prawo Ochrony Środowiska od 1 stycznia 2010 roku zostały przekształcone w samorządowe osoby prawne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 5 

W celu realizacji zasad zrównoważonego rozwoju WFOŚiGW w Białymstoku finansuje zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są zgodne z kierunkami polityki ekologicznej państwa oraz województwa podlaskiego, oferując różnorodne formy pomocy finansowej.

Fundusz udziela pomocy finansowej:

  • osobom prawnym;
  • jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej;
  • osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą;
  • jednostkom organizacyjnym administracji publicznej nieposiadającym osobowości prawnej, którym właściwy organ administracji udzielił pełnomocnictw;
  • osobom fizycznym w ramach umów zawartych z bankami oraz na podstawie odrębnych programów.

W wyniku porozumienia z 25 czerwca 2007 roku Ministerstwo Środowiska, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, przekazało część swoich zadań m.in. Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tym samym WFOŚiGW w Białymstoku stał się Instytucją Wdrażającą dla projektów o wartości do 25 mln euro, realizowanych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi.

Główne kierunki finansowania określa art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska.

Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Prawo Ochrony Środowiska - wyciąg

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO