Data utworzenia: 2014-01-31 00:00:56 Data modyfikacji: 2015-07-10 13:00:39

Nabór wniosków ogłoszony dnia 31 stycznia 2014 roku

Status: Nabór zakończony
Konkurs nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014
Nabór wniosków: 07.04.2014 - 30.05.2014

 

Kliknij, aby wyświetlić ogłoszenie o konkursie

Minister Środowiska,
jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko
ogłasza nabory w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach
Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014),

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

 

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu przygotowania dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM zgodnie z informacją w punkcie 13 Regulaminu konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014.

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

 

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w punkcie 12 Regulaminu konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014.

 

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 10 mln euro.

 

IV. Poziom dofinansowania projektów

 

Poziom współfinansowania projektów w ramach priorytetu I ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

 

V. Kryteria wyboru projektów

 

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały podpisane przez Ministra Rozwoju Regionalnego 27 listopada 2013 r.

 

VI. Termin rozstrzygnięcia konkursu

 

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

 

VII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

 

VIII. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

 

Wnioski należy składać w terminie od 7 kwietnia 2014 r. do 30 maja 2014 r.

 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów
  o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
 • dowłaściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 30 maja 2014 r. o godz. 1500. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub
za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

 

IX. Wzór umowy o dofinansowanie

 

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych

 

Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

 

XI. Lista wymaganych załączników

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

 

 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 • Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie dla projektów z zakresu przygotowania dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM:
 1. I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.
 2. I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.

 

 • Wzory załączników oraz wytyczne dot. przygotowania wybranych załączników wymaganych regulaminem

Pobierz plik

 

Konkurs nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014
Nabór wniosków: 14.04.2014 - 06.06.2014

 

Kliknij, aby wyświetlić ogłoszenie o konkursie

Minister Środowiska,

jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko

ogłasza nabory w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach

Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014),

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

 

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wskazane w punkcie 13 Regulaminu konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014.

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

 

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w punkcie 12 Regulaminu konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014.

 

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 24 mln euro. W ramach alokacji na konkurs 12 mln euro zostanie przeznaczone na projekty planowane do realizacji przez jeden podmiot w aglomeracjach 10-15 tys. RLM oraz 12 mln euro na projekty realizowane w aglomeracjach pow. 15 tys. RLM.

 

IV. Poziom dofinansowania projektów

 

Poziom współfinansowania projektów w ramach priorytetu I ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Poziom współfinansowania właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

 

V. Maksymalna kwota dofinansowania projektu

 

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.15 z 6 grudnia 2013 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie zWytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

 

VI. Kryteria wyboru projektów

 

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały podpisane przez Ministra Rozwoju Regionalnego 27 listopada 2013 r.

 

VII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

 

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

 

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

 

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

 

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

 

Wnioski należy składać w terminie od 14 kwietnia 2014 r. do 6 czerwca 2014 r.

 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów
  o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
 • dowłaściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 6 czerwca 2014 r. o godz. 1500. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub
za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

 

X. Wzór umowy o dofinansowanie

 

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

 

XI. Informacja o środkach odwoławczych

 

Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

 

XII. Lista wymaganych załączników

 

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

 

 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 • Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie dla projektów z aglomeracji 10-15 tys RLM:
 1. I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.
 2. I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.
 3. I oś 1.1.- Karta Oceny Projektu do oceny merytorycznej II stopnia wraz z załącznikami.
 • Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie dla projektów z aglomeracji powyżej 15 tys RLM:
 1. I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.
 2. I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.
 3. I oś 1.1.- Karta Oceny Projektu do oceny merytorycznej II stopnia wraz z załącznikami.

 

 • Wzory załączników oraz wytyczne dot. przygotowania wybranych załączników wymaganych regulaminem

Pobierz plik

 

Harmonogram oceny wniosków i wyniki poszczególnych etapów konkursu

Harmonogram oceny wniosków

Konkurs nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 i 13/POIiŚ/1.1/04/2014

Etapy procedury konkursowej Terminy pierwotnie planowane Terminy rzeczywiste (aktualne) Przyczyny ewentualnych opóźnień
Ogłoszenie konkursu 31-01-2014 31-01-2014 -
Zakończenie naboru wniosków 30-05-2014 06-06-2014 30-05-2014 06-06-2014 Wydłużenie terminu dot. konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014

Ocena wniosków o dofinansowanie

Etapy procedury konkursowej Terminy pierwotnie planowane Terminy rzeczywiste (aktualne) Przyczyny ewentualnych opóźnień
Zakończenie oceny formalnej 25-06-2014 02-07-2014 25-06-2014 02-07-2014 Wydłużenie terminu dot. konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014
Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia 25-06-2014 02-07-2014 25-06-2014 02-07-2014 Wydłużenie terminu dot. konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014
Ocena merytoryczna II stopnia - - -
Podpisanie umowy o dofinansowanie 24/26-09-2014 24/26-09-2014 -
Wniosek przekazany do Instytucji Zarządzającej - - -
Wniosek przekazany do Komisji Europejskiej - - -
Decyzja Komisji Europejskiej - - -

Wyniki poszczególnych etapów

Tytuł projektu Beneficjent Wynik oceny formalnej Wynik oceny meryt. I stopnia Umowa o dofin.
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę słonecznej suszarni osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Augustowie Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Filtrowa 2 Pozytywny 31 pkt 26.09.2014 r.
 Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa Miasto Bielsk Podlaski, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1  Pozytywny 30 pkt 24.09.2014 r.
 Modernizacja gospodarki osadowej i renowacja kanalizacji w PWiK w Suwałkach - dokumentacja Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o., 16-400 Suwałki, ul. Gen. W. Sikorskiego 14 Pozytywny 31 pkt 26.09.2014 r.
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże obejmującej miejscowości Letniki, Ponikła, Bohdan, Leńce, Podleńce Gmina Dobrzyniewo Duże, 16-002 Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25 Pozytywny 29 pkt 26.09.2014 r.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Studziwodzka 37
Pozytywny 28 pkt 26.09.2014 r.
Opracowanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Łapach oraz Stacji Uzdatniania Wody w Płonce Strumiance Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 18-100 Łapy, ul. Płonkowska 44  Pozytywny 31 pkt 26.09.2014 r.
Przygotowanie dokumentacji na modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowogrodzkiej w Łomży Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 Pozytywny 40 pkt 26.09.2014 r.
Rozbudowa i modernizacja systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie aglomeracji Zambrów Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o., 18-300 Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II nr 5 Pozytywny 36 pkt 26.09.2014 r.
2014-01-31 00:00 1034
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO