Data utworzenia: 2013-09-20 00:00:32 Data modyfikacji: 2015-07-08 13:46:58

Nabór wniosków ogłoszony dnia 20 września 2013 roku

Status: Nabór zakończony
Konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013
Nabór wniosków: 21.10.2013 - 31.12.2013

 

Kliknij, aby wyświetlić ogłoszenie o konkursie

Minister Środowiska,
jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko
ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach:
Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013),

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wskazane w punkcie 16 Regulaminu konkursu nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w punkcie 15 Regulaminu konkursu nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013.

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 150 mln euro. W ramach alokacji na konkurs 75 mln euro zostanie przeznaczone na projekty planowane do realizacji przez jeden podmiot w aglomeracjach 10-15 tys. RLM oraz 75 mln euro na projekty realizowane w aglomeracjach pow. 15 tys. RLM.

IV. Poziom dofinansowania projektów

Poziom współfinansowania projektów w ramach priorytetu I ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Poziom współfinansowania właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

V. Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.14 z 17 lipca 2013 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie zWytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

VI. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały podpisane przez Ministra Rozwoju Regionalnego 5 czerwca 2013 r.

VII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 21 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów
    o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
  • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 31 grudnia 2013 r. o godz. 1500. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub
za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

X. Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

XI. Informacja o środkach odwoławczych

Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

XII. Lista wymaganych załączników

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.


Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

  • Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie dla projektów z aglomeracji 10-15 tys RLM:

1) I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.

2) I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.

3) I oś 1.1.- Karta Oceny Projektu do oceny merytorycznej II stopnia wraz z załącznikami.

  • Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie dla projektów z aglomeracji powyżej 15 tys RLM:

1) I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.

2) I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.

3) I oś 1.1.- Karta Oceny Projektu do oceny merytorycznej II stopnia wraz z załącznikami.

  • Wzory załączników oraz wytyczne dot. przygotowania wybranych załączników wymaganych regulaminem

Pobierz plik


 

Harmonogram oceny wniosków i wyniki poszczególnych etapów konkursu

Harmonogram oceny wniosków

11/POIiŚ/1.1/10/2013,

Etapy procedury konkursowej Terminy pierwotnie planowane Terminy rzeczywiste (aktualne) Przyczyny ewentualnych opóźnień
Ogłoszenie konkursu 20-09-2013 20-09-2013 X
Zakończenie naboru wniosków 31-12-2013 31-12-2013 X

Ocena wniosków o dofinansowanie

Etapy procedury konkursowej Terminy pierwotnie planowane Terminy rzeczywiste (aktualne) Przyczyny ewentualnych opóźnień
Zakończenie oceny formalnej 27-01-2014 27-01-2014 X
Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia 27-01-2014 27-01-2014 X
Ocena merytoryczna II stopnia 16-02-2014 26-02-2014 X
Podpisanie umowy o dofinansowanie 06/27-06-2014 21-07-2014 06/27-06-2014 21-07-2014 X
Wniosek przekazany do Instytucji Zarządzającej X X X
Wniosek przekazany do Komisji Europejskiej X X X
Decyzja Komisji Europejskiej X X X

Wyniki poszczególnych etapów

Tytuł projektu Beneficjent Wynik oceny formalnej Wynik oceny meryt. I stopnia Wyniki oceny meryt. II stopnia Umowa o dofin.
 Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka – etap II Przedsiębiorstwo Wodociagów i kanalizacji Sp. z o.o., ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka  Pozytywny 43,90 pkt.  Pozytywny  27-06-2014 
 Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie  Pozytywny   30 pkt. Pozytywny  21-07-2014 
Budowa zintegrowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jako ochrona środowiska naturalnego Puszczy Knyszyńskiej w gminie Czarna Białostocka Przedsiębiorstwo Komunalne w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 62, 16-020 Czarna Białostocka  Pozytywny 27 pkt.  Pozytywny  06-06-2014
2013-09-20 00:00 1153
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO