Data utworzenia: 2013-05-20 00:00:12 Data modyfikacji: 2015-07-08 13:30:52

Nabór wniosków ogłoszony dnia 20 maja 2013 roku

Status: Nabór zakończony
Konkurs nr 9/POIiŚ/1.1/06/2013
Nabór wniosków: 24.06.2013 - 22.07.2013
Konkurs nr 8/POIiŚ/2.1/06/2013
Nabór wniosków: 24.06.2013 - 22.07.2013
Konkurs nr 9/POIiŚ/2.2/06/2013
Nabór wniosków: 24.06.2013 - 22.07.2013

 

Kliknij, aby wyświetlić ogłoszenie o konkursie

Minister Środowiska,
jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko
ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach:
Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 9/POIiŚ/1.1/06/2013),
Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 8/POIiŚ/2.1/06/2013),
Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 9/POIiŚ/2.2/06/2013)

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają wszystkie rodzaje projektów wskazane w regulaminach konkursów (9/POIiŚ/1.1/06/2013, 8/POIiŚ/2.1/06/2013, 9/POIiŚ/2.2/06/2013).

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci w regulaminach konkursów (9/POIiŚ/1.1/06/2013, 8/POIiŚ/2.1/06/2013, 9/POIiŚ/2.2/06/2013).

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów wynosi: 120 mln euro - 9/POIiŚ/1.1/06/2013, 20 mln euro - 8/POIiŚ/2.1/06/2013, 6 mln euro - 9/POIiŚ/2.2/06/2013).

IV. Poziom dofinansowania projektów

Poziom współfinansowania właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

V. Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.13 z 9 kwietnia 2013 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie zWytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

VI. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały podpisane przez Ministra Rozwoju Regionalnego 8 kwietnia 2013 r.

VII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 24 czerwca 2013 r. do 22 lipca 2013 r.

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów
    o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
  • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 22 lipca 2013 r. o godz. 1500. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub
za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

X. Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

XI. Informacja o środkach odwoławczych

Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

XII. Lista wymaganych załączników

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

  • Wzory załączników oraz wytyczne dot. przygotowania wybranych załączników wymaganych regulaminem

Instytucja Pośrednicząca opracowała wzory oświadczeń i wykazów, które należy załączyć do wniosku oraz opublikowała wytyczne przydatne przy sporządzeniu wybranych załączników.

Pobierz plik 1.1 Pobierz plik 2.1 Pobierz plik 2.2


Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

  • Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie:

1) I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.

2) I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.

3) I oś 1.1.- Karta Oceny Projektu do oceny merytorycznej II stopnia wraz z załącznikami.

1) II oś 2.1 - Lista sprawdzająca do oceny formalnej.

2) II oś 2.1 - Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.

3) II oś 2.1 - Karta Oceny Projektu do oceny merytorycznej II stopnia wraz z załącznikami.

Pobierz plik

1) II oś 2.2. - Lista sprawdzająca do oceny formalnej.

1. II oś 2.2.- Listy sprawdzające do oceny merytorycznej I stopnia dla:

a) projektów z zakresu przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych: Projekty z zakresu rekultywacji terenów;
b) projektów z zakresu osuwisk;
c) projektów z zakresu ochrony brzegów morskich.
d) II oś 2.2.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia.

a. Załącznik nr 1 do listy sprawdzającej do oceny merytorycznej II stopnia.
b. Lista do weryfikacji w zakresie OOŚ Natura 2000

Pobierz plik

 

Harmonogram oceny wniosków i wyniki poszczególnych etapów konkursu

Harmonogram oceny wniosków

Konkurs nr 9/POIiŚ/1.1/06/2013, 8/POIiŚ/2.1/06/2013 i 9/POIiŚ/2.2/06/2013

Etapy procedury konkursowej Terminy pierwotnie planowane Terminy rzeczywiste (aktualne) Przyczyny ewentualnych opóźnień
Ogłoszenie konkursu 20-05-2013 20-05-2013 X
Zakończenie naboru wniosków 22-07-2013 22-07-2013 X

Ocena wniosków o dofinansowanie

Etapy procedury konkursowej Terminy pierwotnie planowane Terminy rzeczywiste (aktualne) Przyczyny ewentualnych opóźnień
Zakończenie oceny formalnej 14-08-2013 09-08-2013 X
Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia 14-08-2013 09-08-2013 X
Ocena merytoryczna II stopnia 18-12-2013 18-12-2013 X
Podpisanie umowy o dofinansowanie 23-01-2014 22-01-2014 X
Wniosek przekazany do Instytucji Zarządzającej - - -
Wniosek przekazany do Komisji Europejskiej - - -
Decyzja Komisji Europejskiej - - -

Wyniki poszczególnych etapów

Tytuł projektu Beneficjent Wynik oceny formalnej Wynik oceny meryt. I stopnia Wyniki oceny meryt. II stopnia Umowa o dofin.
Rozbudowa Zakładu
Zagospodarowania
Odpadów
w Hajnówce
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o.
w Hajnówce
Pozytywny 59,0 pkt Pozytywny 22.01.2014
2013-05-20 00:00 1045
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO