Data utworzenia: 2014-11-14 00:00:38 Data modyfikacji: 2015-07-10 13:03:06

Nabór wniosków ogłoszony dnia 14 listopada 2014 roku

Status: Nabór zakończony
Konkurs nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014
Nabór wniosków: 15.12.2014 - 19.01.2015

 

Kliknij, aby wyświetlić ogłoszenie o konkursie

Minister Środowiska,

jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko

ogłasza nabory w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach

Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014),

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wskazane w punkcie 13 Regulaminu konkursu nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014.

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w punkcie 12 Regulaminu konkursu nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014.

 

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 20 000 000 euro. W ramach alokacji na konkurs 10 000 000 euro zostanie przeznaczone na projekty planowane do realizacji w aglomeracjach 10-15 tys. RLM oraz 10 000 000 euro na projekty planowane do realizacji w aglomeracjach pow. 15 tys. RLM.

 

IV. Poziom dofinansowania projektów

Poziom współfinansowania projektów w ramach priorytetu I ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Poziom współfinansowania właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

 

V. Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

 

VI. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko 3 czerwca 2014 r.

 

VII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

 

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

 

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 15 grudnia 2014 r. do 19 stycznia 2015 r. w godzinach 9.00 - 15.00.

 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
 • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 19 stycznia 2015 r. o godz. 1500. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub

za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

 

X. Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

 

XI. Informacja o środkach odwoławczych

Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

 

XII. Lista wymaganych załączników

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 

 • Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie dla projektów z aglomeracji 10-15 tys RLM:
 1. I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.
 2. I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.
 3. I oś 1.1.- Karta Oceny Projektu do oceny merytorycznej II stopnia wraz z załącznikami.

Pobierz plik

 • Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie dla projektów z aglomeracji powyżej 15 tys RLM:
 1. I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.
 2. I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.
 3. I oś 1.1.- Karta Oceny Projektu do oceny merytorycznej II stopnia wraz z załącznikami.

Pobierz plik

 

 • Wzory załączników oraz wytyczne dot. przygotowania wybranych załączników wymaganych regulaminem

Pobierz plik

 

Harmonogram oceny wniosków i wyniki poszczególnych etapów konkursu

Harmonogram oceny wniosków

Konkurs nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014

Etapy procedury konkursowej Terminy pierwotnie planowane Terminy rzeczywiste (aktualne) Przyczyny ewentualnych opóźnień
Ogłoszenie konkursu 14-11-2014 14-11-2014 -
Zakończenie naboru wniosków

19-01-2015

19-01-2015 -

Ocena wniosków o dofinansowanie

Etapy procedury konkursowej Terminy pierwotnie planowane Terminy rzeczywiste (aktualne) Przyczyny ewentualnych opóźnień
Zakończenie oceny formalnej 11-02-2015 11-02-2015 -
Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia 11-02-2015 11-02-2015 -
Ocena merytoryczna II stopnia 23-02-2015 02-03-2015 -
Podpisanie umowy o dofinansowanie - - -
Wniosek przekazany do Instytucji Zarządzającej - - -
Wniosek przekazany do Komisji Europejskiej - - -
Decyzja Komisji Europejskiej - - -

Wyniki poszczególnych etapów

Tytuł projektu Beneficjent Wynik oceny formalnej Wynik oceny meryt. I stopnia Wyniki oceny meryt. II stopnia Umowa o dofin.
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Łapy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Płonkowska 44
18-100 Łapy
pozytywny 45,10 Beneficjent wycofał wniosek na etapie oceny merytorycznej II stopnia -
2014-11-14 00:00 1320
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO