Data utworzenia: 2013-06-14 00:00:24 Data modyfikacji: 2015-07-08 13:34:46

Nabór wniosków ogłoszony dnia 14 czerwca 2013 roku

Status: Nabór zakończony
Konkurs nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013
Nabór wniosków: 15.07.2013 - 30.09.2013

 

Kliknij, aby wyświetlić ogłoszenie o konkursie

Minister Środowiska,
jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko
ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach:
Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013),

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wskazane w punkcie 16 Regulaminu konkursu nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w punkcie 15 Regulaminu konkursu nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013.

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 100 mln euro.

IV. Poziom dofinansowania projektów

Poziom współfinansowania projektów w ramach priorytetu I ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Poziom współfinansowania właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

V. Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.13 z 9 kwietnia 2013 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie zWytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

VI. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały podpisane przez Ministra Rozwoju Regionalnego 5 czerwca 2013 r.

VII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 15 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów
    o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
  • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 30 września 2013 r. o godz. 1500. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub
za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

X. Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

XI. Informacja o środkach odwoławczych

Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

XII. Lista wymaganych załączników

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.


Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

  • Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie:

1) I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.

2) I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.

3) I oś 1.1.- Karta Oceny Projektu do oceny merytorycznej II stopnia wraz z załącznikami.

  • Wzory załączników oraz wytyczne dot. przygotowania wybranych załączników wymaganych regulaminem

Pobierz plik


 

Harmonogram oceny wniosków i wyniki poszczególnych etapów konkursu

Harmonogram oceny wniosków

Konkurs nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013,

Etapy procedury konkursowej Terminy pierwotnie planowane Terminy rzeczywiste (aktualne) Przyczyny ewentualnych opóźnień
Ogłoszenie konkursu 14-06-2013 14-06-2013 X
Zakończenie naboru wniosków 30-09-2013 30-09-2013 X

Ocena wniosków o dofinansowanie

Etapy procedury konkursowej Terminy pierwotnie planowane Terminy rzeczywiste (aktualne) Przyczyny ewentualnych opóźnień
Zakończenie oceny formalnej 23-10-2013 23-10-2013 -
Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia 23-10-2013 23-10-2013 -
Ocena merytoryczna II stopnia 31-01-2014 20-02-2014 Zebranie dodatkowej dokumentacji do wniosku o dofinansowanie
Podpisanie umowy o dofinansowanie 12-05-2014 12-05-2014 -
Wniosek przekazany do Instytucji Zarządzającej - - -
Wniosek przekazany do Komisji Europejskiej - - -
Decyzja Komisji Europejskiej - - -

Wyniki poszczególnych etapów

Tytuł projektu Beneficjent Wynik oceny formalnej Wynik oceny meryt. I stopnia Wyniki oceny meryt. II stopnia Umowa o dofin.
Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dąbrowa Białostocka Gmina Dąbrowa Białostocka Pozytywny 28 pkt pozytywny 12-05-2014
2013-06-14 00:00 1060
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO