PROGRAM MOJA WODA II – OD 22.03.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE
PROGRAM PRIORYTETOWY MOJA WODA

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza od dnia 22.03.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku, określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:
1) Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.bialystok.pl/ (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) oraz zalogować się na portalu, w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie.
2) Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 2.0.0), dostępny po lewej stronie w zakładce „MOJA WODA” – „Formularz Wniosku” Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
3) Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta w zakładce „WYSYŁANIE WNIOSKÓW”
4) Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć:
w wersji papierowej do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
ul. Św. Rocha 5
15-879 Białystok
w godzinach jego pracy 7.30 – 15.30
albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową http://wfosigw.bialystok.pl/mojawoda2.htm

________________________________________

Informacje w sprawie szczegółów Programu:

tel. 663 677 787, 695 741 631, 85 875 81 53, 85 875 81 54
________________________________________

Lista plików do pobrania

Program Priorytetowy „Moja Woda”
Regulamin naboru wniosków
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” – dokument poglądowy

Pismo o przyznaniu dofinansowania – umowa dotacji (wzór)


Dokumenty rozliczające składane po zakończeniu zadania: 

Wniosek o płatność

Protokół odbioru robót wykonawcy
Oświadczenie Beneficjenta o samodzielnym montażu instalacji
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO