PROGRAM MOJA WODA I - DO 30.10.2020

PROGRAM MOJA WODA


UWAGA!

W dniu 04.12.2020 r. uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku został zmieniony Regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „MOJA WODA” na lata 2020-2024. Zmiana polega na wydłużeniu terminu zakończenia inwestycji do 12 miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w formie papierowej (dotychczas obowiązywał termin do 6 miesięcy od złożenia wniosku o dotację) i dotyczy wszystkich wniosków złożonych od początku naboru tj. od 01.07.2020 r.30 września 2020 r. (środa) to ostatni dzień na przysyłanie wniosków w formie elektronicznej za pomocą portalu beneficjenta https://portal.wfosigw.bialystok.pl/, a 30 października 2020 r. (piątek) to ostateczny termin na przesłanie ich wersji papierowej do siedziby WFOŚiGW w Białymstoku.Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (dalej zwany: WFOŚiGW w Białymstoku) ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków o dotację w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku, określone są w treści Programu Priorytetowego (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) oraz w Regulaminie naboru wniosków (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Termin naboru wniosków: nabór ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym, według kolejności wpływu do WFOŚiGW w Białymstoku. O udzieleniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach przyznanego przez NFOŚiGW limitu środków.

Wnioski o dofinasowanie składane do WFOŚiGW w Białymstoku powinny obejmować przedsięwzięcia realizowane na nieruchomościach zlokalizowanych jedynie w województwie podlaskim.

Wnioski należy składać na obowiązującym formularzu zarówno w wersji elektronicznej (za pomocą portalu beneficjenta) jak i w wersji papierowej (na adres podany poniżej).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data fizycznego wpływu papierowej wersji wniosku do Sekretariatu WFOŚiGW w Białymstoku, potwierdzana na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel sekretariatu.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:
1) Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.bialystok.pl/ (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.
2) Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie „MOJA WODA" i wybrać - Formularz Wniosku - ) po zalogowaniu w portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych,
3) Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta,
4) Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok
w godzinach jego pracy tj. 7:30-15:30.

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w WFOŚiGW w Białymstoku w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową http://wfosigw.bialystok.pl/

Dokumentacja programu:

1) Program Priorytetowy Moja woda na lata 2020-2024
2) Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda na lata 2020-2024
3) Formularz wniosku należy pobrać na dysk komputera ze strony https://portal.wfosigw.bialystok.pl/
4) Oświadczenie współmałżonka G_3
5) Instrukcja wypełnienia wniosku MOJA WODA

Najczęściej zadawane pytania

Pozostałe dokumenty:

Pismo-umowa o dotację
Zał. 1) Zestawienie rzeczowo-finansowe

Dokumenty do rozliczenia (należy dostarczyć po przyznaniu dofinansowania )

Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego nieruchomości i posesji, na której ma być montowany system odzysku wody deszczowej (dotyczy stanu sprzed, w trakcie i po wykonaniu zadania) i dołączenia ww. dokumentacji do zapotrzebowania na wypłatę.1) Wniosek o płatność MOJA WODA
2) Protokół odbioru wykonawcy MOJA WODA
3) Oświadczenie Beneficjenta o samodzielnym montażu
4) Oświadczenie Beneficjenta– pozwolenie na użytkowanie
5) Wniosek o wydłużenie terminu zakończenia zadania (Wniosek jest wypełniany, gdy faktyczny termin zakończenia zadania (tj. data podpisania protokołu odbioru końcowego lub oświadczenia o samodzielnym montażu) przekracza datę zakończenia zadania, określoną w Zestawieniu rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do Umowy o dofinansowanie (tj. pisma o przyznaniu dotacji), wynoszącą 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek o wydłużenie terminu zakończenia zadania stanowi załącznik do Wniosku o płatność)

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o pytania na adres e-mail:
moja.woda@wfosigw.bialystok.pl

lub telefonicznie:
Infolinia 663 677 787

Ze względu na duże zainteresowanie programem, uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem programu przed bezpośrednim kontaktem z pracownikami Funduszu.

 

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO