Data utworzenia: 2015-06-18 13:18:12 Data modyfikacji: 2017-01-12 09:43:02

Informacje dla Wnioskodawców

Miejsce złożenia wniosku o dofinansowanie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
ul. Św. Rocha 5,
15-879 Białystok
Sekretariat WFOŚiGW, pok. 301
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o dofinansowanie, wypełniony na formularzu określonym przez Fundusz, dostępnym na stronie internetowej,
 • Wkładka z właściwej dziedziny,
 • Załącznik dot. pomocy publicznej, (D – obowiązkowo, E1, E2, F1, F2 – w razie potrzeby),
 • Harmonogram rzeczowo - finansowy do wniosku o dofinansowanie zadania
 • Pozostałe dokumenty określone w treści Wniosku, w zależności od rodzaju Wnioskodawcy oraz projektu.

Termin składania:
Wnioski o dofinansowanie zadań można składać:
- w trybie naboru ciągłego na zadania nieinwestycyjne w dowolnym terminie, na zadania inwestycyjne do końca października danego roku,
- w trybie naboru konkursowego w terminie określonym w odrębnym Regulaminie konkursu.

Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o podjętej decyzji (negatywnej lub pozytywnej), odrzuceniu wniosku z przyczyn formalnych lub konieczności jego uzupełniania. Pismo zawiera wykaz dokumentów oraz informacji niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie.

Uchwała o przyznaniu dofinansowania jest ważna :

 • na zadania nieinwestycyjne - 3 miesiące od daty podjęcia,
 • na zadania inwestycyjne - 4 miesiące od daty podjęcia,

jednak nie dłużej jednak niż do końca roku, w którym została podjęta. W przypadku Państwowych Jednostek Budżetowych uchwała zawsze jest ważna do końca roku. Po upływie tych terminów, nie ma możliwości zawarcia umowy.

Lista dokumentów i informacji wymaganych do podpisania umowy

KONIECZNIE DOKUMENTY:
 • aktualny harmonogram rzeczowo - finansowy przedsięwzięcia do umowy,
 • dokument stwierdzający zachowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, jeżeli w danym przypadku ustawa obowiązuje,
 • w przypadku nie obowiązywania ustawy o zamówieniach publicznych wnioskodawca zobowiązany jest do udokumentowania wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
 • zaświadczenie z Urzędu Marszałkowskiego o nie zaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska (zaświadczenie wydane po 31 marca danego roku, traci ważność 1 kwietnia roku następnego),
 • zaświadczenie z WIOŚ o nie zaleganiu z karami za przekroczenia lub naruszenia warunków korzystania ze środowiska (ważne 3 miesiące od daty wydania),
 • propozycje terminów i kwot wypłat
 • sposób i termin udokumentowania efektu rzeczowego i ekologicznego,
 • wykaz osób uprawnionych do podpisania umowy
 • wskazanie numeru rachunku bankowego, na który mają być przelane środki.
POZOSTAŁE DOKUMENTY do wyboru w zależności od rodzaju zadania:
 • decyzje administracyjne niezbędne do realizacji inwestycji,
 • projekt wykonawczy z aktualnymi uzgodnieniami (do wglądu),
 • umowa z wykonawcą/dostawcą,
 • potwierdzenie dofinansowania z innych źródeł.
DOMKUMENTY KONIECZNIE PRZY POŻYCZKACH:
 • w przypadku jednostek samorządu terytorialnego: uchwała Rady j.s.t. o zaciągnięciu pożyczki i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • w przypadku innych podmiotów: uchwałę o zaciągnięciu pożyczki, pełne sprawozdanie finansowe z trzech ostatnich lat obrotowych, dokumenty z badania sprawozdania finansowego (raport, opinia), prognoza sytuacji finansowo-ekonomicznej na okres spłaty pożyczki,
 • propozycje spłaty pożyczki (terminy i kwoty rat oraz odsetki miesięcznie/kwartalnie),
 • proponowana forma zabezpieczenia.
Szczegółowe informacje w zakresie możliwości korzystania ze środków WFOŚiGW znajdują się w „Zasadach udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku” dostępnych na stronie internetowej.

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczący jednostki sektora finansów publicznych

Wyciąg z rozporządzenia z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

Harmonogram rzeczowo-finansowy do umowy z dziedzin OW, GW, OA, OZ, LZ

Harmonogram rzeczowo-finansowy do umowy z dziedzin EE, EB, OP, MN

Oświadczenie o podatku VAT

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO