Data utworzenia: 2015-06-18 13:30:33 Data modyfikacji: 2015-07-08 15:56:18

Fundusze Europejskie 2014-2020

Aktualna perspektywa finansowa jest już trzecim podziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, który ma wpłynąć na stymulację rozwoju mniej rozwiniętych gospodarczo członków wspólnoty.

Polska jest największym beneficjentem korzystającym z pomocy środków unijnych. W latach 2014-2020 Unia Europejska planuje przeznaczy dla naszego kraju 82,5 mld euro. Fundusze mają być zainwestowane w głównej mierze w zadania poprawiające poziom życia mieszkańców dzięki wzrostowi gospodarczemu i wzrostowi zatrudnienia. Realizowane projekty przyczynią się do wzrostu konkurencyjności gospodarki naszego kraju na arenie międzynarodowej. Kolejnym celem jest poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju, a także poprawa sprawności i efektywności administracyjnej.

W aktualnej perspektywie finansowej, której okres kwalifikowania wydatków rozpoczął się 1 stycznia 2014 roku w niedalekiej przyszłości mają wystartować nabory projektów do poszczególnych osi priorytetowych związanych z ochroną środowiska. W programach operacyjnych wyszczególniono osie priorytetowe, które są stricte dedykowane dla działań zmierzających do ochrony środowiska, w których największy nacisk kładzie się na interwencje związane z gospodarką niskoemisyjną, efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii. Nie zabraknie również środków na gospodarkę wodno – ściekową, odpadową oraz bioróżnorodność.

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO