Data utworzenia: 2018-04-26 13:44:04 Data modyfikacji: 2018-04-26 14:08:27

Konkurs "EKO - Klasa"


Cel konkursu

Podniesienie jakości edukacji ekologicznej w placówkach z terenu województwa podlaskiego, poprzez dofinansowanie wyposażenia/doposażenia lub utworzenia pracowni edukacyjnych na potrzeby dydaktyki nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno – fizycznych, geologicznych.

Kto może wziąć udział?
Gminy z terenu województwa podlaskiego prowadzące placówki oświatowe – szkoły podstawowe. Jedna Gmina może złożyć wniosek na maksymalnie jedną pracownię w jednej szkole.

Intensywności i forma dofinansowania
Dotacja do max. 80% kosztów kwalifikowanych (wymagany min. 20% udział własny). 
Maksymalna kwota dotacji nie może przekraczać 10.000,00 zł.

Termin realizacji
Realizacja zadania w zakresie rzeczowym i wypłata środków do końca 2018 r. Rozliczenie efektu ekologicznego (sprawozdanie ze sposobu wykorzystania pracowni) najpóźniej do końca 2019 r.

Koszty kwalifikowane do sfinansowania ze środków WFOŚiGW
Zakupy/wykonanie, dostawa i montaż nowych pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją przyrodniczą, biologiczną, ekologiczną, geograficzną, geologiczną, chemiczno – fizyczną, zgodnych z wykazem stanowiącym załącznik do Regulaminu.

Osoba do kontaktu
Adam Pućko 
(85) 749-94-92
apucko@wfosigw.bialystok.pl

Termin naboru
Wnioski należy składać w wersji papierowej oraz elektronicznej (na nośniku lub drogą mailową na adres wnioski@wfosigw.bialystok.pl) w terminie od 7 do 30 maja 2018 r.

Dokumenty do pobrania

Regulamin konkursu „EKO – Klasa”

Wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu EKO - Klasa wraz z Wkładką dziedzinową
Harmonogram rzeczowo – finansowy
Załącznik D
BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO