Data utworzenia: 2015-06-24 15:48:47 Data modyfikacji: 2017-11-30 09:07:22

Edukacja Ekologiczna (EE) lub Ekspertyzy i Prace Naukowo-Badawcze (EB)

Edukacja Ekologiczna (EE)
Edukacja Ekologiczna (EE)

Ekspertya i Prace Naukowo-Badawcze (EB)
Ekspertyzy i Prace
Naukowo-Badawcze (EB)

Projekty z zakresu Edukacji Ekologicznej obejmują działania mające na celu kształtowanie świadomości ekologicznej, propagowanie działań proekologicznych i podnoszenie poziomu wiedzy przyrodniczej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Zakres ten realizowany jest poprzez dofinansowanie między innymi:
- organizacji olimpiad, konkursów, imprez upowszechniających wiedzę ekologiczną i przyrodniczą,
- programów i kampanii edukacyjnych i informacyjnych z zakresu ochrony środowiska skierowanych do mieszkańców woj. podlaskiego,
- konferencji, seminariów, warsztatów ekologicznych,
- wydawnictw propagujących ochronę środowiska,
- tworzenia ścieżek edukacyjno-przyrodniczych,
- ekspertyzy i prace naukowo badawcze.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Organizacje pozarządowe, parki narodowe i krajobrazowe, placówki oświatowe, ośrodki edukacji ekologicznej, organy administracji publicznej, przedsiębiorcy oraz inne osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Forma i poziom dofinansowania

Dotacja
- do 100% - jednostki samorządu terytorialnego, parki narodowe, parki krajobrazowe, jednostki organizacyjne systemu oświaty: przedszkola i szkoły, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe,
- do 60 % - pozostali

W przypadku ekspertyz i prac naukowo badawczych poziom dofinansowania wynosi 60% dla wszystkich Wnioskodawców.

Osoby do kontaktu w sprawie zadań związanych z Edukacją Ekologiczną:
Izabela Grygorczuk (85) 749-94-93 igrygorczuk@wfosigw.bialystok.pl
Adam Pućko (85) 749-94-92 apucko@wfosigw.bialystok.pl

Aktualnie trwające nabory:
Brak. Nabór wniosków został zakończony w związku z wyczerpaniem środków finansowych.

UWAGA
Od stycznia  2018 roku obowiązywać będą nowe wzory Wniosków o dofinansowanie (dotyczy wkładek z dziedziny: EE, EB i OP,MN).  Formularze dostępne będą pod koniec grudnia 2017 r. Wnioski złożone w 2018 roku na nieaktualnym wzorze nie będą rozpatrywane.


Dokumenty do pobrania

Wniosek o dofinansowanie
Harmonogram rzeczowo – finansowy do wniosku

Załączniki: 

D
E1
 E2
 F1
 F2

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO