Data utworzenia: 2015-06-18 13:24:11 Data modyfikacji: 2017-12-12 10:43:40

Dopłaty do kredytów

Dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, iż w Planie Finansowym na rok 2018 kwota dopłat do oprocentowania kredytów zaplanowana została w wysokości 220 000,- zł. (słownie złotych: dwieście dwadzieścia tysięcy).


Banki współpracujące z Funduszem:
Bank Ochrony Środowiska S.A.
00-832 Warszawa, ul. Żelazna 32

Wszelkich informacji na temat warunków udzielenia dopłat do oprocentowania kredytów, udziela Bank Ochrony Środowiska S.A.
Oddział w Białymstoku
adres: ul. Piękna 1, 15-282 Białystok
tel. +48 85 742 21 56

Kredytobiorca i wysokość kredytu:
Maksymalna kwota kredytu preferencyjnego wynosi do 80% kosztów zadania, nie więcej niż:

  1. 100.000,- zł (słownie: sto tysięcy złotych) dla umowy kredytowej zawartej z osobą fizyczną,
  2. 300.000,- zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) dla umowy kredytowej zawartej z osobą prawną oraz z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  3. 500.000,- zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) dla umowy kredytowej zawartej z jednostką samorządu terytorialnego - na zadania związane z zapobieganiem klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwaniem ich skutków.

Przedmiot kredytowania
Kredyty preferencyjne mogą być udzielane na realizację celów określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008, Nr 25, poz. 150 ze zm.) zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Białymstoku

Oprocentowanie
Oprocentowanie kredytów udzielonych przez Bank ustala się w wysokości stawki bazowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych (WIBOR 3M) notowanej na dwa dni robocze przed podpisaniem umowy kredytu w pierwszym okresie trzymiesięcznym oraz na podstawie stawki WIBOR 3M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych okresów trzymiesięcznych, powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,0 punkty procentowe, stałą w okresie kredytowania

Okres kredytowania
Maksymalny okres kredytowania nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.

Wysokość dopłaty
Dopłaty do oprocentowania udzielane są w wysokości 300 punktów bazowych w stosunku rocznym gdzie punkt bazowy równy jest 1/100 części punktu procentowego. W przypadku, gdy wskaźnik WIBOR3M osiągnie wartość poniżej 1%, wysokość udzielonych dopłat zostanie obliczona według wskaźnika WIBOR3M + 2 pp.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o dopłatę do oprocentowania kredytu

Wkładka z dziedziny Gospodarka Wodna (GW)

Wkładka z dziedziny Ochrona Wód (OW)

Wkładka z dziedziny Ochrona Atmosfery (OA)

Wkładka z dziedziny Ochrona Ziemi (OZ)

Wkładka z dziedziny Przeciwdziałanie i Likwidacja Zagrożeń Środowiska (LZ)

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO