Data utworzenia: 2015-06-25 14:16:12 Data modyfikacji: 2015-07-03 14:06:46

Dokumenty do pobrania

Akty prawne Unii Europejskiej

Rozporządzenie Rady (WE) NR 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. ws. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999

Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/94

Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de mini mis

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 846/2009 z dnia 1 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności), dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r.

Polskie akty prawne

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1370)

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych (Dz.U.07. nr 140, poz. 984)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., nr 227, poz. 1658)

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r., nr 79, poz. 551) - tekst ujednolicony

Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r., nr 249 poz. 1832)

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Zarządzenie Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz.U. 2007 nr 175 poz. 1232)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r., nr 30, poz. 168 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r., nr 121, poz. 591 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (Taryfikator) - aktualizacja z 14 listopada 2012 r.

Załącznik - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE - aktualizacja z 14 listopada 2012 r.

Dokumenty programowe

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko — wersja 3.0 zatwierdzona przez Komisję Europejską decyzją z 21 grudnia 2011 r.

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.14 z dnia 17 lipca 2013 r.)

Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Kryteria wyboru projektów – dokument zaktualizowany przez XXV Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko, przyjęty uchwałą z 5 czerwca 2013 r.

Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ - organizacja systemu oceny i wyboru projektów (wersja dokumentu 3.14 z 17 lipca 2013 r.)

Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ - Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na Priorytety i Działania (wersja dokumentu 3.14 z 17 lipca 2013 r.)

Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ - wydatki przeznaczone na realizację Strategii Lizbońskiej (wersja dokumentu 3.14 z 17 lipca 2013 r.)

Załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ - Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania (wersja dokumentu 3.14 z 17 lipca 2013 r.)

Projekty indywidualne

Archiwalne dokumenty programowe znajdują się tutaj.

Wytyczne MRR

Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ

Wytyczne w zakresie informacji i promocji

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji POIiŚ

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013

Zalecenia w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zalecenia nr 10/2010 Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w sprawie wymogów kontroli na zakończenie realizacji projektów oraz kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu – dokument zaakceptowany 6 grudnia 2010 r.

Linki do pozostałych Wytycznych MRR znajdują się poniżej:

Wytyczne horyzontalne — obowiązujące

Wytyczne horyzontalne — w konsultacji

Wzory dokumentów oraz instrukcje ich wypełnienia

Formularz wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofnansowanie

Katalog wskaźników obowiązkowych

Umowa o dofinansowanie dla sektora środowiska - Priorytet I

Umowa o dofinansowanie dla sektora środowiska - Priorytet II

Umowa o dofinasowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych - Priorytety I-III

Załączniki do umowy - Priorytety I-III

Zakres studium wykonalności (gospodarka wodno-ściekowa)

Zakres studium wykonalności (gospodarka odpadami)

Wzór wniosku beneficjenta o płatność - priorytety I-XIII POIiŚ

Wzór wniosku beneficjenta o płatność - priorytety I-XIII POIiŚ po autopoprawce

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność

Zalecenia do sporządzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w projektach POIiŚ

Przykładowy opis faktury

Zalecenia i wyniki kontroli

Zalecenia dla beneficjentów funduszy Unii Europejskiej dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - wersja z 10 kwietnia 2009 r.

Zestawienie naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych, popełnionych przez beneficjentów Funduszu Spójności i Programu Infrastruktura i Środowisko, stwierdzonych podczas kontroli zrealizowanych przez Prezesa UZP – wersja z 22 listopada 2010 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2009 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków UE

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2010 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków UE

Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko dotyczące rozliczania i dokumentowania przedsięwzięć realizowanych siłami własnymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - dokument z dnia 1 lipca 2010

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC oraz niektórych klauzul umownych w projektach finansowanych ze środków Funduszu Spójności oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Podręcznik dla beneficjentów

Zapraszamy do zapoznania się z Podręcznikiem - Przewodnik po Programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), który w zwięzły sposób przedstawia podstawowe informacje na temat systemu wdrażania Programu oraz poszczególnych jego procesów. Dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i pomocniczy. Wskazuje miejsca, gdzie osoby zainteresowane tematyką infrastruktury i środowiska mogą znaleźć szczegółowe informacje na temat programu.

Podręcznik - Przewodnik po Programie Infrastruktura i Środowisko

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO