Data utworzenia: 2015-06-18 13:32:27 Data modyfikacji: 2015-07-16 10:26:46

Dofinansowania zadań UE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dofinansował ze Środków Funduszu Spójności (FS) 22 projekty na terenie woj. podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 2007-2013. Beneficjenci, którzy złożyli odpowiednie wnioski i przeszli z pozytywnym skutkiem procedurę konkursową, mogli liczyć na wsparcie przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi.

Te pierwsze można podzielić na dwa typy:

  • infrastrukturalne – 9 zadań związanych głównie z budową i modernizacją sieci wodno- kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody dofinansowano kwotą 82,5 mln zł;
  • przygotowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe wodno-ściekowe inwestycje infrastrukturalne do realizacji przy wsparciu z PO IiŚ w perspektywie 2014–2020 (7 zadań dofinansowanych kwotą 1,84 mln zł).

Z kolei tzw. projekty odpadowe dotyczyły głównie budowy lub modernizacji zakładów zagospodarowania odpadów (5 zadań). Jedno zadanie, ale realizowane w dziewięciu podlaskich gminach, związane było z rekultywacją gminnych składowisk odpadów komunalnych. W sumie w tym obszarze wydatkowano 79 mln zł na inwestycje o wartości ponad 147 mln zł.

Łącznie WFOŚiGW w Białymstoku wydatkował ze środków Funduszu Spójności w ramach PO IiŚ 2007-2013 kwotę przekraczającą 163 mln na projekty o wartości prawie 300 mln zł.

Rozpiętość dofinansowania jednostkowego zadania oscylowała od 30 430 zł na opracowanie dokumentacji projektowej do ponad 25 mln na wielkie inwestycje infrastrukturalne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi. Wartość najdroższego przedsięwzięcia wyniosła ponad 50 mln zł.

Zapraszamy do skorzystania z naszej multimedialnej mapy w celu zapoznania się ze szczegółowymi opisami projektów zrealizowanych dzięki dofinansowaniu z PO IiŚ 2007-2013.

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO