Data utworzenia: 2015-06-19 09:24:46 Data modyfikacji: 2018-03-13 15:34:34

Biuro Funduszu

Biuro Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Rady Nadzorczej i Zarządu oraz wykonuje inne zadania związane z działalnością Funduszu.

Biuro Funduszu tworzą poniższe komórki organizacyjne:

 1. Główny Księgowy - realizuje zadania określone w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.);
 2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji zajmuje się m.in. zapewnieniem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz prowadzeniem rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Administratora Danych,
 3. Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Jakością – sprawuje nadzór nad opracowaniem dokumentacji systemu zarządzania jakością, wdrożeniem zawartych tam zapisów oraz pilnowaniem przestrzegania jej postanowień.
 4. Audytor Wewnętrzny – realizuje zadania w zakresie audytu wewnętrznego w jednostce oraz przeprowadza czynności doradcze mające na celu usprawnienie funkcjonowania WFOŚiGW w Białymstoku;
 5. Wydział Finansowo-Księgowy – zajmuje się mi.in. bieżącym prowadzeniem księgowości i rachunkowości oraz opracowaniem projektu rocznego planu finansowego WFOŚiGW w Białymstoku;
 6. Zespół Organizacyjno-Administracyjny – zajmuje się m.in. koordynowaniem wszelkich działań związanych z organizacją pracy WFOŚiGW w Białymstoku;
 7. Zespół Kontroli – zajmuje się m.in. kontrolą realizowanych przedsięwzięć oraz windykacją należności wynikających z zawartych umów z beneficjentami;
 8. Zespół Funduszy Krajowych – zajmuje się realizacją zadań w zakresie ochrony atmosfery, ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony powierzchni ziemi, edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i monitoringu;
 9. Zespół Funduszy Europejskich – zajmuje się m.in. realizacją działań związanych z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej;
 10. Zespół Wsparcia Inicjatyw Regionalnych inicjuje i koordynuje działania w zakresie poszukiwania i pozyskiwania unijnych, pozaunijnych oraz innych źródeł finansowania.
 11. Zespół Doradców Energetycznych – do jego zadań w szczególności należy doradztwo przy przygotowaniu planów gospodarki niskoemisyjnej oraz w zakresie przygotowania inwestycji w obszarze efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Szczegółowe zadania pracowników Biura Wojewódzkiego Funduszu określają ustalone dla nich zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności.

BIP                           ePUAP                             17 Funduszy
© 2015 WFOŚiGW w Białymstoku | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO